Siddhisas Play & Learn Tutoring
สนุกเล่น สนุกเรียนรู้ ดูแลใกล้ชิด
พัฒนาเชาวน์ปัญญา  สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง
เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิชาการ
 บ้านของเล่น (ชิดลมเดิม)

เด็กที่มาเรียนบ้านของเล่น จะได้รับการฝึก    ความพร้อมด้าน การสังเกตละเอียดลออ  ความจำอย่างมีหลัก ความคิดอย่างมีเหตุผล คิดต่อเนื่อง คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา    

บุคลากรด้านการศึกษา (Academic Staffs)

ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ :  นายสิทธิ์ จิตต์นิลวงศ์                          
                                                 ปริญญาโท จิตวิทยาการปรึกษา ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                                 ปริญญาโท บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาการ (เชาวน์ปัญญา)               :  นางสาวอรวรรณ์ วงศ์ประเสริฐกุล (ครูอร)                                                                 ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                                 ประสบการณ์การสอนเชาวน์ปัญญา 21 ปี                           

วิชาการ (ปฐมวัย)                       :  นางสาววราภรณ์ อิ่มบุญ (ครูฝน)                                                                                ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ1(เหรียญทอง)                                                                   การศึกษาปฐมวัย ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา   
                                                 ปริญญาโท การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล            :  นางสาวสรินยา กึนรัมย์ (ครูนิน)                                                ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2                                                                 การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

                                     :  นางสาวศุภมาศ เลิศคอนสาร (ครูเบียร์)                                         ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต  การศึกษาปฐมวัย                                         มหาวิทยาลัยสวนดุสิต          

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1            :   นางสาวปิยณัฐฎา ชาวเนื้อดี (ครูแพน)                                                   ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ2                                                                   ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                                                 ปริญญาโท จิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                    :    นางสาวณัฐฐา สีเขียว (ครูเน)                                                                        ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ2                                                           การศึกษาปฐมวัย ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา   
                                         ปริญญาโท การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                                      :  นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์งาม (ครเกศ)                                           การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   
                                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

<< หน้าที่ 1 (เกี่ยวกับเรา)

หน้าที่ 3 (บุคลากร) >>

 

 

 

 

 

 

 
สิทธิศาสตร์ เปิดรับสมัครเด็ก 2-6 ปี      เรียน จันทร๋ - ศุกร์ 08.30-14.30 น.
nersery

เรียน แบบ Play & Learn Tutoring             ฝึกเชาวน์์ปัญญา เพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้า โรงเรียนสาธิตและคาทอลิค โดยทีมงานที่มีประสบการณ์จากครุศาสตร์ และจิตวิทยา   จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาเชาวน์ปัญญา สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิขาการ