Siddhisas Play & Learn Tutoring
สนุกเล่น สนุกเรียนรู้ ดูแลใกล้ชิด
พัฒนาเชาวน์ปัญญา  สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง
เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิชาการ
   บ้านของเล่น (ชิดลมเดิม)

เด็กที่มาเรียนบ้านของเล่น จะได้รับการฝึก    ความพร้อมด้าน การสังเกตละเอียดลออ  ความจำอย่างมีหลัก ความคิดอย่างมีเหตุผล คิดต่อเนื่อง คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา    

 ถาม - ตอบ

 

Q  :   ที่สิทธิศาสตร์ รับเด็กตั้งแต่อายุเท่าไร                                                                                                     A  :   รับเด็กเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3 คือตั้งแต่ 2 ขวบ ถึง 6 ขวบ

Q  :   เด็กเตรียมอนุบาลที่นี่ สอนอะไรบ้าง                                                                                                        A  :   เตรียมอนุบาล ที่นี่ จะเน้นเรื่องพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคน เช่น การช่วยเหลือตนเอง (รับประทานอาหาร ถอดใส่เสื้อผ้า การเล่นและเก็บของเล่น ปูและเก็บที่นอน ควบคุมการขับถ่าย) และพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ โดยการเล่นบทบาทสมมติ ทำงานศิลปะ (ฉีก ปะ ติด วาด ระบาย ปั้น ขยำ พิมพ์)  รวมถึง การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น เต้นประกอบเพลง โยน-รับ-ขว้างลูกบอล เป็นต้น  

         เรา ยังพัฒนาการทางภาษา อย่างมีความหมาย ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ สามารถพูดเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงทักษะการฟัง สามารถเรียนรู้ เข้าใจ ความหมายในคำศัพท์ใหม่ๆ จับใจความได้ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆ

          ด้านเชาน์ปัญญา เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องสี รูปทรง ขนาด ผ่านการเล่น และเริ่มให้ฝึกทักษะการคิด การสังเกต เช่น จับคู่ ภาพเหมือน ภาพเงา ภาพซ่อน ภาพประกอบ โดมิโนพื้นผิว โดมิโนรูปทรง และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น สิ่งมีชีวิต ไม่มีชีวิต กลางวัน กลางคืน การคมนาคม เป็นต้น

Q  :   เด็กจบที่สิทธิศาสตร์ ถ้าสอบสาธิตไม่ได้ สามารถเรียนต่อคาทอลิคได้หรือเปล่า                                              A  :   เด็กที่นี่ เมื่อจบอนุบาล 3 แล้ว ยืนยันว่า มีความสามารถในการเรียนวิชาการได้อย่างแน่นอน ในฐานะที่เราเป็นสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลมีหน้าที่และภาระความรับผิดชอบ ในการวางรากฐานเพื่อเรียนต่อในระดับประถมศึกษา เด็กที่จบจากเราไป จะมีความสามารถด้านภาษา สามารถอ่าน เขียนได้ ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ รู้คำศัพท์ภาษาไทย อังกฤษ ที่มีความหมายกับเด็กวัยนี้ และสามารถบวกลบ เลข ได้

          หรือจะพูดอีกด้านหนึ่ง คือ เด็กเรามีความสามารถด้านเชาวน์ปัญญา คือ สามารถสังเกต ภาพยากๆ ได้ เช่น ภาพหมุน ภาพซ้อน ต่อลายภาพ ฯลฯ  มีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหาได้ เช่น อนุกรม โดมิโน มิติสัมพันธ์ น้ำหนัก ตาชั่ง ฯลฯ หมายความว่า สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ต้องใช้กระบวนการทางปัญญา เด็กเรายังสามารถทำได้ แล้วเรื่องอื่นๆ ก็สามารถเชื่อมโยง หรือเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นๆ ได้แน่นอน   

Q   :    การเล่นมีประโยชน์อย่างไรกับเด็ก                                                                                                        A  :   การเล่น เป็นการมุ่งเน้นกระบวนการ มากกว่าผลผลิต มีความยืดหยุ่น และเป็นอิสระ ขึ้นกับสถานการณ์ หรือผู้เล่น  การเล่นยังช่วยให้เกิดการสำรวจผู้คน สำรวจสิ่งต่างๆ รอบตัว และที่สำคัญที่สุดคือ เด็กมี พัฒนาการทักษะได้หลายๆ ด้าน ในเวลาเดียวกันจากการเล่นในกิจกรรมเดียว เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งการเรียนรู้นี้เกิดขึ้นภายในตัวเด็ก ด้วยการกระทำของเขาเอง โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ แนะนำ เพราะเราเชื่อว่าเด็กจะสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ดี โดยผ่านการปฏิบัติสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น ได้แก่ เด็กกับครู เด็กกับเพื่อน

Q  :   บ้านอยู่ไกล ถ้ามาเรียนเฉพาะวันเสาร์ / อาทิตย์ที่เป็นบ้านของเล่นอย่างเดียวได้ไหม                                        A  :  ได้ครับ ขึ้นกับความสะดวกของผู้ปกครอง เพราะเดิมเราทำเฉพาะเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ที่สอนอยู่ เซ็นทรัลชิดลม จะมีเด็กมาเรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เป็นหลัก และมีตอนเย็นหลังเลิกเรียนบ้าง การที่มาเปิดเป็น โรงเรียนอนุบาลเต็มตัว ก็เพื่อเป็นโรงเรียนที่เน้นการสอนแบบเชาวน์ปัญญา ให้ผู้ปกครองได้มีทางเลือกมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และไม่เสียเวลาวันหยุดด้วย โดยได้คุณภาพที่ดีไปพร้อมๆ กัน

 

<<   หน้าที่ 1

 
สิทธิศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียน      เรียน จันทร๋ - ศุกร์ 08.30-14.30 น.
nersery

เรียน แบบ Play & Learn Tutoring             ฝึกเชาวน์์ปัญญา เพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้า โรงเรียนสาธิตและคาทอลิค โดยทีมงานที่มีประสบการณ์จากครุศาสตร์ และจิตวิทยา   จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาเชาวน์ปัญญา สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิขาการ

 

nursery2

เล่นกิจกรรมในห้องเรียน

tree-teach

ผู้ปกครองช่วยสอนปลูกต้นไม