Siddhisas Play & Learn Tutoring
สนุกเล่น สนุกเรียนรู้ ดูแลใกล้ชิด
พัฒนาเชาวน์ปัญญา  สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง
เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิชาการ
   บ้านของเล่น (ชิดลมเดิม)

เด็กที่มาเรียนบ้านของเล่น จะได้รับการฝึก    ความพร้อมด้าน การสังเกตละเอียดลออ  ความจำอย่างมีหลัก ความคิดอย่างมีเหตุผล คิดต่อเนื่อง คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา    

บ้านความคิดจูเนียร์ (Playgroup)

 

บ้านความคิดจูเนียร์ (Playgroup)

วันและเวลาเรียน เรียนรอบละ 8 ครั้ง / 2 เดือน (นับที่เรียนจริงสามารถหยุดและชดเชยให้ 2 ครั้ง)

รอบวันเสาร์์
เวลา 09.00 - 11.00 น.       
                              

 

กิจกรรม

   บ้านความคิดจูเนียร์ (Playgroup) เป็นกิจกรรมการเล่นอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กในช่วงอายุ 2 ½ ขวบถึง 5 ½ ขวบ โดยมุ่งส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน คือ พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพ พัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านภาษาและการเขียน พัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการด้านความรู้และความเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัว โดยผ่านการทำกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้

   1. การเล่นของเล่นอิสระ - กิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการเล่น ทั้งการเล่นเป็นกลุ่ม และการเล่นคนเดียว เรียนรู้การอดทน การรอคอยที่จะได้เล่นของเล่น การแบ่งปันของเล่น และการ เสริมสร้างระเบียบวินัยในการเล่น

   2. กิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ - ฝึกการเรียนรู้จังหวะการเคลื่อนไหวทั้งการเลียนแบบสัตว์ และสิ่งแวดล้อมต่างๆตามจินตนาการ รวมทั้งการเคลื่อนไหวตามจังหวะที่สร้างขึ้น และจากเสียงเพลง เช่น การกระโดด การควบม้า การสไลด์ เป็นต้น

   3. การฟังนิทาน - เพื่อฝึกสมาธิ ทักษะการฟังและการตอบคำถาม ส่งเสริมการคิดและจินตนาการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรู้เกี่ยวกับสัตว์และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

   4. กิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด - ฝึกทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์ ภาษาและ วิทยาศาสตร์ การเรียนรู้กฎกติกา ผ่านกิจกรรมการเล่นเกมและของเล่นแบบต่างๆ

   5. ศิลปะสำหรับเด็ก - กิจกรรมที่พัฒนากล้ามเนื้อมือ ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปร่าง และสี  ผ่านกิจกรรมการปั้น การประดิษฐ์ การฉีก การตัด การปะ และการระบายสี ทั้งสีไม้และสีน้ำ

 

ข้อปฏิบัติ

   1. เด็กที่มาเรียนโครงการบ้านความคิดจูเนียร์ ไม่ต้องนำเครื่องเขียนหรือของขบเคี้ยวมาเอง เพราะทางโรงเรียนได้เตรียมไว้ให้พร้อมแล้ว พร้อมทั้ง "ห้ามนำของเล่น หรือของมีค่า" ติดตัวมาด้วย เพื่อเด็กจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงของเหล่านั้น และอาจชำรุดสูญหายได้ อันจะเป็นสาเหตุให้เด็กขาดสมาธิในการเรียน

   2. หลังจากร่วมกิจกรรมขอให้ผู้ปกครองพูดคุยและชื่นชมเกี่ยวกับการทำกิจกรรม และผลงานของเด็กด้วย เพื่อส่งเสริมความมั่นใจและการตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองของเด็ก

 

 

 

สิทธิศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียน      เรียน จันทร๋ - ศุกร์ 08.30-14.30 น.
nersery

เรียน แบบ Play & Learn Tutoring             ฝึกเชาวน์์ปัญญา เพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้า โรงเรียนสาธิตและคาทอลิค โดยทีมงานที่มีประสบการณ์จากครุศาสตร์ และจิตวิทยา   จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาเชาวน์ปัญญา สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิขาการ